Chào mừng đến Cổng thông tin trường Tiểu học Lê Văn Sĩ
Thứ hai, 30/3/2015, 0:0
Lượt đọc: 341

Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Tân Bình.

KẾ HOẠCH

Tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Tân Bình

 

 

Căn cứ nội dung Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành ngày 04/11/2014;

Thực hiện Kế hoạc số 784/KH-UBND ngày 10/03/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/03/2015 của Uỷ ban nhân quận Tân Bình về tham gia hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Tân Bình;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình xây dựng Kế hoạc tham gia hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là cuộc thi) trong ngành cụ thể như sau:

 

 (download file đính kèm)

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87