Thứ tư, 13/10/2021, 9:22
Lượt đọc: 77

Bài giảng khối Bộ môn - Tuần 4 - môn Thể dục

Môn Giáo dục thể chất lớp 1 - Bài: Động tác điều hòa

 

Môn Giáo dục thể chất lớp 2 - Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa

 

Môn Thể dục lớp 3 - Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa

 

Môn Thể dục lớp 4 - Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa

 

Môn Thể dục lớp 5 - Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa

87