Thứ tư, 6/10/2021, 15:29
Lượt đọc: 85

Bài giảng khối Bộ môn - Tuần 3 - môn Thể dục

Môn Giáo dục thể chất lớp 1 - Bài:Động tác bụng và động tác phối hợp

Môn Giáo dục thể chất lớp 2 - Bài: Động tác bụng và động tác toàn thân

Môn Thể dục lớp 3 - Bài: Động tác bụng và động tác toàn thân

Môn Thể dục lớp 4 - Bài: Động tác toàn thân và động tác thăng bằng

Môn Thể dục lớp 5 - Bài: Động tác toàn thân và động tác thăng bằng

87